KYK Öğrenim Kredisi Müracaat İşlemleri

Kyk Öğrenim Kredisi Müracaat İşlemlerini düzenleyen yasal mevzuat nelerdir?Kyk tarfından verilen geri ödemeli burs olarakta bilinen öğrenim kredisi müracaatlarını düzenleyen mevzuata göre
Kyk (kredi Yurtlar Kurumu) tarafından yüksek öğrenim gören öğrencilere verilen öğrenim kredisi müracaat işlemleri KYK öğrenim bursu yönetmeliğinin üçüncü bölümünde düzenlenmiş olup "Öğrenim Kredisine Müracaat" bölümünde yer alan

"Kredi Müracaatı" başlıklı 7.Maddesinde - Krediden yararlanmak isteyen öğrenci, Kredi Müracaat Formunu dağıtım-kabul merkezlerinden temin ederek varsa istenilen diğer belgelerle birlikte dağıtım-kabul merkezlerinden her hangi birine teslim eder. hükmü gereği öğrencilerden müracaat alınmaktadır.

KYK Öğrenim Kredisi Tahsisinden Önce Neler Yapılır?

Kyk'nın geri ödemeli bursu olarak bilinen kyk kredisinin değerlendirme işlemlerinden KYK Öğrenim Kredisi Tahsisinden Önce Neler Yapılır?
KYK (kredi Yurtlar Kurumu) tarafından üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim hayatları boyunca verilen kredi yani borç tahsisi için öncelikle yapılması gereken işlemler "Kredi Tahsisinden Önceki İşlemler" olarak kyk öğrenim kredisi bölümünde yer almakta olup yönetmeliğin ilgili maddelerine göre
Kyk Öğrenim Kredisi yönetmeliğinin "Kredi Müracaatlarının Kabulü" başlıklı 10. maddesinde - Dağıtım-Kabul merkezleri tarafından teslim alınan Kredi Müracaat Formları ile varsa istenen diğer belgeler Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. denildiğinden müracaatlar genel müdürlüğe ulaştırılmak zorundadır. Ancak bu konuda kurum internet sayfasını kullanmaktadır.
Aynı yönetmeliğin "Kredi Verilmeyecek Haller" haller başlıklı 11.Maddesinde - (Değişik 05-01-2005 tarih ve 25691 sayılı Resmi Gazete)
Kredi verilmeyecek haller şunlardır:

KYK Öğrenim Kredisi Hak Kazanma Şartları Nelerdir?

KYK Öğrenim Kredisi Hak Kazanma Şartları Nelerdir?
KYK Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisini hake etmek için yapılan krediye hak kazanma işlemleri
KYK Kredi Yurtlar Kurumu tarafından çıkartılan Öğrenim kredisi yönetmeliğinin Krediye Hak Kazanma başlıklı 5. Bölümünde öğrenim kredisi kazanma ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.
Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi yönetmeliğinin "Krediye Hak Kazanma" başlıklı 16.Maddesinde - (Değişik 05-01-2005 tarih ve 25691 sayılı Resmi Gazete) İlk defa kredi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kredi tahsis edilenlerin listeleri öğrenim gördükleri öğretim kurumlarında ilan edilir.
Öğrenci, listelerde miktarı belirtilen taahhütname ile istenen diğer belgeleri, süresi içerisinde Kuruma verdiği taktirde kredi almaya hak kazanır.

KYK Öğrenim Kredisinin Öğrenciye Ödenmesi İşlemleri

KYK Öğrenim Kredisinin Öğrenciye Ödenmesi İşlemleri
KYK Öğrenim Kredisinin Üniversite de öğrenim gören öğrencilere öğrenim gördükleri süre zarfında Ödenmesi ile ilgili iş ve işlemleri düzenleyen mevzuat.
Kradi Yurtlar Kurumu KYK tarafından çıkartılan Öğrenim Kredisi Yönetmeliğin altıncı bölümünde "Kredinin Ödenmesi" ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.
KYK Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin "Öğrenciye Kredinin Ödenmesi ve Süresi" başlıklı 20.Maddesinde- Öğrenciye, öğrencilik hali devam etmek ve kredi almasına engel bir durumu olmamak koşuluyla, okuduğu öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar kredi verilir. Kredi almakta iken, devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin kredilerinin ödenmesine devam olunur. Ancak; öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin, önceki aldığı kredi süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek kredi süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

KYK Öğrenim Kredisi Hangi Durumlarda Kesilir?

Kyk Öğrenim Kredisinin Kesilme Durumları
Kyk (kredi Yurtlar Kurumu tarafından çıkartılan Öğrenim Kedisi Yönetmeliğinin "Kredinin Kesilme Durumları" nı düzenleyen yedinci bölümünde yer alan maddelerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.Buna göre;

Kyk Öğrenim Kredisi "Öğretim Kurumundan Ayrılma, Çıkarılma veya Geçici Olarak
Uzaklaştırılma Halinde Kredinin Kesilmesi" başlıklı 23.Maddesinde - Kredi almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında veya herhangi bir nedenle çıkarıldığında, kredisi kesilir. Ancak; öğretim kurumundan ayrıldığı veya çıkarıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde öğrenimine başlaması ve talebi halinde kredisinin ödenmesine devam edilir.

KYK Kredi Borcu Geri Ödeme Tutarının Tespiti ve Ödenmesi

KYK Kredi Borcu Geri Ödeme Tutarının Tespiti ve Ödenmesi
Kyk Kredi Borcunun tespiti ve Ödenmesi Hakkında yapılan yasal düzenlemeler.
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Yüksek Öğrenime Kayıtlı öğrencilerin karşılıklı olarak aldıkları bursların yani Öğrenim Kredisinin "Kredi Borcunun tespiti ve Ödenmesi" ile ilgili düzenlemeleri Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin sekizinci bölümünde bulunmaktadır.Buna göre
Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin "Kredi Borcunun Tespiti" başlıklı 33.Maddesinde - Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresinin bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

KYK Öğrenim Kredisi Borcu Geri Ödemesi Silinir mi?

KYK Öğrenim Kredisi Borcu Geri Ödemesi Silinir mi?
Kyk Öğrenim Kredisi Borcun Silinmesi ve Terkini işlemleri hakkında yasal düzenlemeler.
Kredi Yurtlar Kurumu KYK tarafından Üniversite okuyan öğrencilere verilen geri ödemeli burs yani öğrenim kredisi "Borcun Silinmesi ve Terkini" işlemleri Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin dokuzuncu bölümünde düzenlenmiştir.Buna göre
Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin "Borcun Silinmesi" başlıklı 41.Maddesinde - Öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra vefat ettikleri veya çalışamayacak derecede sürekli sakat kalmış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin borçları silinir. hükmü gereği kyk borcu silindiği gibi
Aynı yönetmeliğin "Borçların Terkini" başlıklı 42.Maddesinde de- Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları Bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir. Hükmü yer aldığından anılan maddeye göre de kyk borç terkini yapılmaktadır.

Kurumlar tarafından yapılacak Olan Öğrenim Kredisi İşlemleri

Kurumlar tarafından yapılacak Olan Öğrenim Kredisi İşlemleri
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılmakta olan Geri Ödemeli Burs yani KYK Kredi işlemleri konusunda yasal düzenlemeler.
Öğrenim Kredisi Yönetmeliğin dokuzuncu Bölümünde " Öğretim Kurumlarına Ait İşler" düzenlenmiş olup buna göre üniversite öğrencilerine verilen öğrenim kredisi ile ilgili olarak
Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin "Bilgi Verme" başlıklı 43.Maddesi - Öğretim kurumları, öğrenim kredisi verilmesi işlemleri ile ilgili olarak, gerek öğrenciler hakkında, gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgileri belirlenen süre içerisinde bildirir. hükmü ile
Aynı Yönetmeliğin "Duyurma" başlıklı 44.Maddesinde - Öğretim kurumları, Kurumun öğrenciye duyurmak istediği bilgileri zamanında ve kurumca belirlenen süre kadar ilan eder. hükümleri doğrultusunda kurumların yapacakları işlemler belirlenmiştir.

Kyk Geri Ödemeli Burs (Öğrenim Kredisi) Müracaat İşlemleri

Kyk Geri Ödemeli Burs (Öğrenim Kredisi) Müracaat İşlemleri
Kyk (kredi Yurtlar Kurumu) tarafından yüksek öğrenim gören öğrencilere verilen geri ödemeli burs yani öğrenim kredisi müracaat işlemleri KYK öğrenim bursu yönetmeliğinin üçüncü bölümünde düzenlenmiş olup "Öğrenim Kredisine Müracaat" bölümünde yer alan

"Kredi Müracaatı" başlıklı 7.Maddesinde - Krediden yararlanmak isteyen öğrenci, Kredi Müracaat Formunu dağıtım-kabul merkezlerinden temin ederek varsa istenilen diğer belgelerle birlikte dağıtım-kabul merkezlerinden her hangi birine teslim eder. hükmü gereği öğrencilerden müracaat alınmaktadır.

Kyk Geri Ödemeli Burs Tahsis Kontenjanlarının Tespiti

Kyk Geri Ödemeli Burs Tahsis Kontenjanlarının Tespiti
Kyk tarafından Yüksek Öğrenimde okuyan öğrencilere verilen KYK geri ödemeli burs yani kyk öğrenim kredisi kontenjanlarının tespiti ve değerlendirilmesi işlemleri KYK Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin ikinci bölümünün "Kredi Tahsis Kontenjanının Tespiti ve Değerlendirme" konulu ve "Kredi Tahsis Kontenjanının Tespiti" başlıklı 5. maddesinde - Kredi Tahsis Kontenjanının tespiti için, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite Rektörlüklerinden; kredinin öğrenim dallarına göre, dağılım oranı ile ilgili görüşleri alınır.
Alınan görüşler göz önünde bulundurularak, Kurum bütçe imkanları ölçüsünde kredinin öğrenim dallarına göre dağılım oranı ile ilk defa kredi verilecek öğrenci sayısının tespiti Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca karara bağlanır.hükmü ile

KYK Ziraat Bankası Kredi Kartı İle Borç Geri Ödeme

KYK Ziraat Bankası Kredi Kartı İle Borç Geri Ödeme
KYK Borç geri ödemeleri,Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Kredi Borcu ve Yurt Ücreti Ödeme
KYK Geri Ödemelerinizi Kartınızla hızlıca yapabilirsiniz!,KYK Borç geri ödemeleri
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenim veya Katkı (Harç) Kredisi geri ödemeleri ve Yurt ödemelerinizi tüm kredi kartları ve banka kartları ile buradan yapabilirsiniz.​​​​

Kyk Geri ödemesiz burs hangi durumlarda kesilir?

Kyk Geri ödemesiz burs hangi durumlarda kesilir?
KYK Kredi Yurtlar Kurumundan karşılıksız ve geri ödemesiz burs alan öğrencilerin bursları hangi durumlarda kesilir?
Eski adıyla Başbakanlık bursu yeni adıyla KYK Bursu başarılı ve ödeme gücü zayıf öğrencilere verilmektedir. Ancak bazı durumlarda bu burs kesilebilir. KYK Burs Yönetmeliğine göre
Anılan yönetmeliğin Bursun Kesilme Durumları konulu yedinci bölümünün "Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi" başlıklı 24.Maddesinde — (Değişik:RG-14/6/2008-26906) Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir.
Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir. hükmü yer almaktadır.

Kyk bursu geri ödenir mi?

Kyk bursu geri ödenir mi?
KYK Bursu Geri Tahsil Edilir mi?
Kyk Burs Yönetmeliğinin 8. maddesinin Sekizinci bölümünde
"Bursun Tahsili" başlıklı 31.Maddesinde — Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Kurumca geri alınır.
(Değişik:RG-14/6/2008-26906) Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.
Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan burslar Kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

KYK Geri Ödemesiz Burs Kontenjanları

KYK Geri Ödemesiz Burs Kontenjanları. KYK tarafından verilen geri ödemesiz burs tahsis kontenjanları, burs miktarı ve ödeme zamanlarının tespiti işlemleri hakkındaki mevzuat derlemesine göre
Kyk Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti işlemleri Burs Yöntmeliğinin üçüncü bölümünde düzenlenmiştir.Kyk Burs tahsis kontenjanını, burs miktarını ve burs ödeme zamanlarını bu yönetmelik hükümlerine göre yürütmektedir.
Burs Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde yer alan "Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti" başlıklı 8.Maddesinde— (Mülga birinci fıkra:R.G.-24/10/2008-27034)
(Değişik ikinci fıkra:R.G.-24/10/2008-27034) Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu;

KYK geri ödemesiz burs alamayacak olan öğrenciler

KYK geri ödemesiz burs alamayacak olan öğrenciler.Kyk tarafından geri ödemesiz burs verilmeyecek öğrenciler kimlerdir?
Kyk burs vermeyeceği öğrenciler ile ilgili düzenlemeleri Burs Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 9.Maddesinde açıklamış olup buna göre "Madde 9 — a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e) Yabancı uyruklu öğrencilere,
f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

Webdesign by Desk02