Kyk Geri Ödemeli Burs Tahsis Kontenjanlarının Tespiti

Kyk Geri Ödemeli Burs Tahsis Kontenjanlarının Tespiti
Kyk tarafından Yüksek Öğrenimde okuyan öğrencilere verilen KYK geri ödemeli burs yani kyk öğrenim kredisi kontenjanlarının tespiti ve değerlendirilmesi işlemleri KYK Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinin ikinci bölümünün "Kredi Tahsis Kontenjanının Tespiti ve Değerlendirme" konulu ve "Kredi Tahsis Kontenjanının Tespiti" başlıklı 5. maddesinde - Kredi Tahsis Kontenjanının tespiti için, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite Rektörlüklerinden; kredinin öğrenim dallarına göre, dağılım oranı ile ilgili görüşleri alınır.
Alınan görüşler göz önünde bulundurularak, Kurum bütçe imkanları ölçüsünde kredinin öğrenim dallarına göre dağılım oranı ile ilk defa kredi verilecek öğrenci sayısının tespiti Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca karara bağlanır.hükmü ile

KYK Ziraat Bankası Kredi Kartı İle Borç Geri Ödeme

KYK Ziraat Bankası Kredi Kartı İle Borç Geri Ödeme
KYK Borç geri ödemeleri,Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Kredi Borcu ve Yurt Ücreti Ödeme
KYK Geri Ödemelerinizi Kartınızla hızlıca yapabilirsiniz!,KYK Borç geri ödemeleri
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenim veya Katkı (Harç) Kredisi geri ödemeleri ve Yurt ödemelerinizi tüm kredi kartları ve banka kartları ile buradan yapabilirsiniz.​​​​

Kyk Geri ödemesiz burs hangi durumlarda kesilir?

Kyk Geri ödemesiz burs hangi durumlarda kesilir?
KYK Kredi Yurtlar Kurumundan karşılıksız ve geri ödemesiz burs alan öğrencilerin bursları hangi durumlarda kesilir?
Eski adıyla Başbakanlık bursu yeni adıyla KYK Bursu başarılı ve ödeme gücü zayıf öğrencilere verilmektedir. Ancak bazı durumlarda bu burs kesilebilir. KYK Burs Yönetmeliğine göre
Anılan yönetmeliğin Bursun Kesilme Durumları konulu yedinci bölümünün "Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi" başlıklı 24.Maddesinde — (Değişik:RG-14/6/2008-26906) Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir.
Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir. hükmü yer almaktadır.

Kyk bursu geri ödenir mi?

Kyk bursu geri ödenir mi?
KYK Bursu Geri Tahsil Edilir mi?
Kyk Burs Yönetmeliğinin 8. maddesinin Sekizinci bölümünde
"Bursun Tahsili" başlıklı 31.Maddesinde — Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Kurumca geri alınır.
(Değişik:RG-14/6/2008-26906) Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.
Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan burslar Kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

KYK Geri Ödemesiz Burs Kontenjanları

KYK Geri Ödemesiz Burs Kontenjanları. KYK tarafından verilen geri ödemesiz burs tahsis kontenjanları, burs miktarı ve ödeme zamanlarının tespiti işlemleri hakkındaki mevzuat derlemesine göre
Kyk Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti işlemleri Burs Yöntmeliğinin üçüncü bölümünde düzenlenmiştir.Kyk Burs tahsis kontenjanını, burs miktarını ve burs ödeme zamanlarını bu yönetmelik hükümlerine göre yürütmektedir.
Burs Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde yer alan "Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti" başlıklı 8.Maddesinde— (Mülga birinci fıkra:R.G.-24/10/2008-27034)
(Değişik ikinci fıkra:R.G.-24/10/2008-27034) Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu;

KYK geri ödemesiz burs alamayacak olan öğrenciler

KYK geri ödemesiz burs alamayacak olan öğrenciler.Kyk tarafından geri ödemesiz burs verilmeyecek öğrenciler kimlerdir?
Kyk burs vermeyeceği öğrenciler ile ilgili düzenlemeleri Burs Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 9.Maddesinde açıklamış olup buna göre "Madde 9 — a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e) Yabancı uyruklu öğrencilere,
f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

Kyk geri ödemesiz burs tahsis işlemleri

Kyk geri ödemesiz burs tahsis işlemleri
Kyk tarafından geri ödemesiz olarak verilen bursun başvurudan bursun bağlanmasına kadar geçen sürede yapılması gereken işlemler.
Kredi Yurtlar Kurumu KYK tarafından karşılıksız verilen bursun tahsis işlemleri ilgili tüm aşamalar burs yönetmeliğinin Beşinci maddesinde maddeler halinde sayılmıştır.
Burs Tahsis İşlemleri konulu beşinci maddesinin
"Burs Başvurusu" başlıklı 10.Maddesinde — Burs almak isteyen öğrenciler, Genel Müdürlükçe belirlenen usûl ve esaslara göre müracaatta bulunurlar. hükmü gereği kurumun internet sayfasından yapılan duyuru ile öğrenciler internetten burs başvurusunda bulunmaktadırlar.

Kyk Geri ödemesiz burs alan öğrencinin başarı durumu

Kyk Geri ödemesiz burs alan öğrencinin başarı durumu
Kyk'dan geri ödemesiz burs alan öğrencilerin okul başarı durumları aldıkları bursu etkiler mi?,Başarısız öğrencilerin kyk geri ödemesiz bursu ne zaman kesilir?
Burs Yönetmeliğinin altıncı bölümünde kyk tarafından verilen bursun Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu düzenlenmiş olup buna göre

Anılan yönetmeliğin "Burs Verilmesi ve Süresi" 19.Maddesinde — Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.denilmektedir.
Ayrıca "Başarı Durumunun Bildirilmesi" başlıklı 20.Maddesinde de — Kurumdan burs alan öğrencilerin başarı durumları her yıl Eylül ayı sonuna kadar öğretim kurumlarından istenir. Öğretim kurumları yetkili kurullarının belirleyecekleri esaslara göre başarısız olarak tespit ettikleri öğrencileri her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler. hükmü yer almaktadır.

Kyk Kradi Geri Ödeme Yapılandırma İşlemleri

Kyk Kradi Geri Ödeme Yapılandırma İşlemleri
Kredi Yurtlar Kurumu KYK'dan öğrenim kredisi alıp ödeyemeyen borçluların kredi borçları son torba yasa ile yeniden düzenlenme imkanı buldu.Kyk borcu bulunan vatandaşların son torba yasada yapılan borç faizi affından yaralanması için yapması gerekenler.
6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Duyurusu

Kurumumuzdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerden borçlarını zamanında ödemeyenleri kredi borçları; 6183 sayılı kanuna göre tahsili için Maliye Bakanlığına bildirilmektedir Kurumumuzun

351 sayılı kuruluş Kanunun 17. Maddesi “Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.” Hükmüne amir bulunmaktadır.

KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama

Kredi Yurtlar Kurumu KYK'dan Öğrenim kredisi ve katkı kredisi alan öğrenciler üniversiteyi bitirdikten 2 yıl sonra kredi borçlarını ödemeye başlayacak aşağıdaki linki tıklayarak KYK Borç Geri Ödemesi Sorgulaması Yapabilirler

KYK KREDİ GERİ ÖDEME SORGULAMA İÇİN TIKLA

Kyk Borç Sorgulama işlemleri web sayfamızdaki linki tıklayarak Kredi Yurtlar Kurumu KYK'nın web uygulamasına ulaşıp KYK Borç Sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz.KYK Geri Ödeme Borç Sorgulama işlemleri için eniş bilgi sitemizde mevcuttur.

KYK Burs Başvuru İşlemleri


KYK Burs Başvuru İşlemleri,Kyk Burs ve Kredi Başvuruları ne zaman başlıyacak?
2014-2015 öğretim yılı kredi/burs başvuruları ilerleyen tarihte www.kyk.gov.tr internet adresinden alınacaktır.

ilk defa bir yüksek öğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin kyk burs başvuruları,kyk öğrenim kredisi başvuruları,kyk katkı kredisi başvuruları kredi yurtlar kurumu kyk nın www.kyk.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.Linki tıkladığınızda başvuru duyurusu var ise başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra Kurumun internet sayfası www.kyk.gov.tr adresinden başvuru yapılmakta iken bu yıl henüz başvurular başlamadı.

KYK Burs/Kredi Ödeme Bilgisi Sorgulama

KYK Burs/Kredi Ödeme Bilgisi Sorgulama
ÖĞRENCİYE ÖDENEN ÖĞRENİM KREDİSİ VE BURS KREDİSİ SORGULAMA

Kredi Numaranız veya T.C Kimlik numaranız ile giremiyorsanız 444 19 61 numaralı telefonu arayınız
Kyk Burs ve Kyk Kredi Ödeme Bilgisi Sorgulama,Kredi No / Kimlik No:
KYK BURS/KREDİ SORGULAMA İÇİN TIKLA

KYK Katkı Kredisi Ödeme Bilgisi Sorgulama

KYK Katkı Kredisi Ödeme Bilgisi Sorgulama

ÖĞRENCİYE ÖDENEN KATKI KREDİSİ SORGULAMA

Kredi Numaranız veya T.C Kimlik numaranız ile giremiyorsanız 444 19 61 numaralı telefonu arayınız

Kyk Öğrenci Katkı Kredisi Ödeme Bilgileri Sorgulama,Kredi No / Kimlik No:
KYK KATKI KREDİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLA

KYK Burs-Kredi Başvuru Tarihleri 2014

KYK Burs-Kredi Başvuru Tarihleri 2014 (KYK HABERLERİ)
Kredi Yurtlar Kurumu kyk tarafından verilen yüksek öğrenim burslarına başvurlar ve başvuru sonuçları hakkında genel bilgiler
KYK Burs, Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi Başvuruları Ne Zaman? Kimler KYK'dan Burs ve Kredi Alabilir? KYK Yurtkur Yurt Başvuru Sonuçları. KYK Başvuru Sonuçları 2014. KYK Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları Hakkında Son Bilgiler

KYK Yurt başvuruları 11 Ağustos itibariyle sona erdi. Bakanlık, KYK başvuru süresinin uzatılmayacağını ve KYK Yurt başvurularının tekrarlanmayacağını açıklamıştı. Şimdi gözler KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. Peki, KYK başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK'dan burs, öğrenim kredisi ve yurt hakkı kazanan öğrenciler ne yapacak? KYK kayıt işlemlerinde istenilen evraklarla ilgili bilgiler haberimizde.

KYK Burs / Kredi Ve Yurt Başvuru Sonuçları - 2014

KYK Burs / Kredi Ve Yurt Başvuru Sonuçları - 2014

2014 KYK Yurt Başvuruları sona erdi. KYK başvuru süresinin uzatılmayacağını ve KYK Yurt başvurularının tekrarlanmayacağını açıklamıştı. Şimdi gözler KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasına çevrildi. 2014 KYK Burs, Kredi, Yurt Başvuru sonuçları hakkında bilgi için haberimizde yer alan açıklamayı okuyabilirsiniz...

Hazırlamış oldgumuz bu haberde 2014 KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? konusunu ele aldık. KYK başvuruları sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler sonuçlar konusunda büyük bir heyecan yaşıyor. KYK Burs ve Kredi sonuçları belli oldu mu? KYK Yurt Başvuruları sona erdi. KYK kredi yurt burs başvuruları tüm ayırntılarıyla haberimizin detayında bulabilirsiniz...

Webdesign by Desk02